ما نيز مردمانيم! تحليلی بر تاريخچه موسيقی در ايران

ما نيز مردمانيم ! تحليلی بر تاريخچه موسيقی در ايران | دكتر عماد توحيدی | ماهنامه مقام موسيقايی | سال هشتم | شماره ٢١ | ١٣٨٤

ادامه خواندنما نيز مردمانيم! تحليلی بر تاريخچه موسيقی در ايران

جای خالی كودكان در سرزمين هنرمندان | دكتر عماد توحيدی

جای خالی كودكان در سرزمين هنرمندان | دكتر عماد توحيدی | هفته نامه بين المللی هنرمند | سال سوم شماره ٥٤ | ١٣٨٨

ادامه خواندنجای خالی كودكان در سرزمين هنرمندان | دكتر عماد توحيدی

آهنگسازانی كه براي تصوير خاطره می سازند به قلم دکتر توحیدی

آهنگسازانی كه براي تصوير خاطره می سازند ( زندگی و آثار هربی هانكوک و سرگئی سرگيوويچ پروكفيف) | دکتر عماد توحیدی | ماهنامه هنر موسيقی | سال يازدهم | شماره ٩٠ | ١٣٨٧

ادامه خواندنآهنگسازانی كه براي تصوير خاطره می سازند به قلم دکتر توحیدی